چت فیسبوق

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. خیلی خوب بید خوب بید
    از سایت meme blander بر میداری یا یه جای دیگه؟ /troll/

  2. بعضیا هستن تا من پیدام میشه پی ام میذارن!
    مگه خونه زندگی ندارن؟
    من صد سال یه بار میام فیسبوق و اونا همیشه هستن! /angrdad/

  3. کسایی که این کارو میکنن خیلی /2khj/ /2khj/ /2khj/ /2khj/ /2khj/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/

Sliding Sidebar