پرشین تون و فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

    1. حواسم نبود اسمش بهارست….دختر رو که کتک نمیزنن…میرن دفترچه خاطراتشو میخونن و مسخره می کنن. /troll/ /troll/ /troll/

 1. بدک نبود
  ولیــ واقعا شبکه توپیه
  خدا ننه بابای سازنده اش رو بیامرزهـ
  /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /yea/

 2. خواهره منم هر روز ميزنه پرشين توون به خاطر همين هر روز سر كنترل دعوا ميكنيم
  /angry/

  1. هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه = /troll/ ) /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /troll/ /exic/ /exic/ /exic/

 3. /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ /think/ بدک نبود /2khi/ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ /troll/ شوخی کردم /nini/ /nini/ /nini/ /nini/

 4. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ /troll/ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه /exic/ هوهوهوهوهوهوهوههوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهووهوهوهه /happy/ جالب بود /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /gol/ /2khi/

 5. اخه باباش چرا عصبانی شد بزار بچه کارتونشو نیگا کنه /exic/ /bazi/ /troll/ /he/ خیلییییی در هم بر هم بود /megus/ ولی بازم مر30 /tnha/

Sliding Sidebar