ده دليلي که خدا زن را آفريد

fu231

* خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسيدن آدرس نبود.

*خدا ميدونست يه روزي آدم نياز داره يک کسي کنترل تلويزيون رو بهش بده.

*خدا ميدونست که آدم هيچ وقت خودش وقت دکتر نميگيره!

*خدا ميدونست اگه برگ انجير آدم تموم بشه، هيچ وقت خودش براي خودش يکي ديگه نميخره. …

*خدا ميدونست كه آدم يادش ميره آشغالا رو بيرون ببره

*خدا مي دونست ادم ،آدم بشو نيست

*خدا ميدونست كه مانند يك باغبون ، آدم براي پيدا كردن ابزارهاش نياز به كمك داره

*خدا ميدونست كه آدم به كسي براي مقصر دونستش براي موضوع سيب يا هر چيز ديگري نياز داره

* همونطور كه درانجيل آمده است : براي يك مرد خوب نيست تنها بماند

و به عنوان دليل شمار ه يك

* خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از اين هم مي تونم خلق كنم….