حمام رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

Comment as a guest.

  1. 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐 😐

  2. خوب بود ک حتما خواهره دل پری از داداشه داشته ولی انتقامی بس احمقانه و مزخرف بود /shame/

  3. شما که ترول ساختن بلد نیستید دیگه ترول هارو بامحل فحاشی یکی نکنید X-( X-( X-( X-( X-(

  4. اخرش بی معنی بود چون تو گفتی حموم بو میده و لی خواهرت تو دست شویی شاشیده

Sliding Sidebar