جمجمه اسکیت بورد

اسکیت های شکسته رو تبدیل به جمجمه های چوبی توسط Beto Janz.

 

skateboardskull03

skateboardskull07

skateboardskull08

 

skateboardskull11

skateboardskull05

skateboardskull13

skateboardskull12

skateboardskull06

skateboardskull02

 

ارسالی : Nima