تست هوش جالب ریاضی

math7

هرکی اینو حل کنه Iq بالای 120 (در مبنای 16) داره.

2.4=12

5.7=24

7.8=?

9.3=73

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

کافیست مجموع اعداد را در اختلافشان ضرب کنیم. 7+8=15 15*1=15 جواب عدد 15 است.

 

بعدی

اگر 3+3= 30

1+1=2

2+2=10

4+4=؟؟

جواب چی میشه ؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

این معما می تواند چند جواب داشته باشد ولی منطقی ترین جواب آن عدد 68 است:

1*1=1 , 1*1=1 , 1+1=2

2*2=4 , 4*2=8 , 8+2=10

3*3=9 , 9*3=27 , 27+3=30

4*4=16 , 16*4=64 , 64+4=68

 

 

ساخت اعداد با اعمال ریاضی

آیا می توانید اعداد زیر را با شرایطی که عنوان شده بسازید؟ (می توانید از 4 عمل اصلی استفاده نمایید.)
عدد 23 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 2
عدد 34 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 3
عدد 56 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 5
عدد 100 را بسازید ← فقط با استفاده از عدد 913112221

 

↓↓↓↓

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

22+2/2=23

33+3/3=34

55+5/5=56

99+9/9=100

 

A+B=76

A-B=38

A/B=???
↓↓↓↓

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

76-38=38

38/2=19

یکی از اعداد 19 است.

19+38=57 عدد دیگر 57 است.

57/19=3 بنابراین جواب سوال عدد 3 است.

 

ارسالی : امیر