تشکر از MRP عزیز  برای شرکت در مسابقه

دوستان برای نظرسنجی یک فکری میکنیم ، شما فعلا تو نظرات در مورد ترول همفکری و گفتگو کنید .

ترول رامبد جوان (برای مسابقه ترول سازی)

ترول رامبد جوان (مسابقه ترول سازی)