لینک مستقیم برای ارسال #14

موضوع: چرا اینجا مثل بقیه جاها نیس؟؟